HDU5274 – Dylans loves tree(DFS序+LCA+树状数组+主席树)

题目链接:HDU5274

【题意】

Dylans有一棵N个点的树。每个点有点权。树上节点标号为1∼N。
他得到了Q个询问,形式如下:
①0 x y:把第x个点的点权修改为y。
②1 x y:对于x∼y路径上的每一种点权,是否都出现偶数次?
保证每次询问的路径上最多只有一种点权的出现次数是奇数次。

1≤N,Q≤100000, 点权A[i]∈N,且都 ≤100000

【分析】其实可以和树上可以修改的第K大一样用主席树做,修改时候无论是+1还是-1都只要^1,最后统计1所在位置即可。空间有点大,LCA不能用ST,用线段树就好了。这样总的复杂度O(q*logn^2)时间刚刚好卡过。

【AC CODE】889ms

#pragma comment(linker, "/STACK:1024000000,1024000000")
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <cctype>
#include <cmath>
#include <set>
//#include <unordered_set>
#include <queue>
#include <stack>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
using namespace std;
typedef long long LL;
#define rep(i,a,n) for(int i = a; i < n; i++)
#define repe(i,a,n) for(int i = a; i <= n; i++)
#define per(i,n,a) for(int i = n; i >= a; i--)
#define clc(a,b) memset(a,b,sizeof(a))
const int INF = 0x3f3f3f3f, MAXN = 100000+10, MAXQ = 100000+10, MAXM = 100*MAXN;
struct IN{
  int k,a,b;
}in[MAXQ];
int a[MAXN],n,num[MAXN+MAXQ],cnt,sot[MAXN+MAXQ],head[MAXN],e,nxt[MAXN<<1],to[MAXN<<1];
int sum[MAXM], lc[MAXM],rc[MAXM],tol;
int rt[MAXN<<2];

inline void add_edge(int u, int v)
{
  nxt[e] = head[u], to[e] = v;
  head[u] = e++;
}
inline int mhash(int v){return lower_bound(sot+1,sot+1+cnt,v)-sot;}
int fa[MAXN], ft[MAXN], d[MAXN<<1],id[MAXN<<1],all;
int df[MAXN<<1],st[MAXN],ed[MAXN],dcnt;
bool ised[MAXN<<1];
void dfs(int u, int dep)
{
  ft[u] = all, d[all] = dep, id[all++] = u;
  df[++dcnt] = a[u];st[u] = dcnt;ised[dcnt] = 0;
  for(int i = head[u]; ~i; i = nxt[i])
  {
    int v = to[i];
    if(v == fa[u]) continue;
    fa[v] = u;
    dfs(v,dep+1);
    d[all] = dep, id[all++] = u;
  }
  df[++dcnt] = a[u];ed[u] = dcnt;ised[dcnt] = 1;
}
int mi[MAXN<<2],minum[MAXN<<2];
inline int get_id(int x, int y){return x+y|x!=y;}
void lca_bulid(int x, int y)
{
	if(x == y)
	{
		mi[get_id(x,y)] = d[x];
		minum[get_id(x,y)] = id[x];
		return;
	}
	int m = (x+y)>>1;
	lca_bulid(x,m);
	lca_bulid(m+1,y);
	int u = get_id(x,y),l = get_id(x,m), r = get_id(m+1,y);
	if(mi[l] < mi[r]) mi[u] = mi[l], minum[u] = minum[l];
	else mi[u] = mi[r], minum[u] = minum[r];
}
int qid, tmpmi;
void l_query(int x, int y, int ql, int qr)
{
	if(ql <= x && y <= qr)
	{
		if(tmpmi > mi[get_id(x,y)])
			tmpmi = mi[get_id(x,y)], qid = minum[get_id(x,y)];
		return;
	}
	int m = (x+y)>>1;
	if(ql <= m) l_query(x,m,ql,qr);
	if(qr > m) l_query(m+1,y,ql,qr);
}
int lca_query(int x, int y)
{
	x = ft[x], y = ft[y];
	if(x > y) swap(x,y);
	tmpmi = INF;
	l_query(0,all-1,x,y);
	return qid;
}
void bulid(int &u, int x, int y, int p, int v)
{
  sum[++tol] = sum[u]^1,lc[tol] = lc[u],rc[tol] = rc[u];
  u = tol;
  if(x == y) return;
  int m = (x+y)>>1;
  if(p <= m) bulid(lc[u],x,m,p,v);
  else bulid(rc[u],m+1,y,p,v);
}
void init()
{
  all = tol = dcnt = 0;
	fa[1] = 0;
  clc(rt,0);
  dfs(1,1);
  lca_bulid(0,all-1);
  rt[dcnt+1] = rt[0];
  bulid(rt[dcnt+1],1,cnt,mhash(df[1]),1);
  repe(i,2,dcnt)
  {
    rt[i+dcnt] = rt[i-1+dcnt];
    int v = 1;
    if(ised[i]) v = -1;
    bulid(rt[i+dcnt],1,cnt,mhash(df[i]),v);
  }
}
void t_update(int &u, int x, int y, int p, int v)
{
  if(!u) {lc[++tol] = lc[u],rc[tol] = rc[u], sum[tol] = sum[u];u = tol;}
  sum[u] ^= 1;
  if(x == y) return;
  int m = (x+y)>>1;
  if(p <= m) t_update(lc[u],x,m,p,v);
  else t_update(rc[u],m+1,y,p,v);
}
inline int lowbit(int x){return x&-x;}
void add(int x, int v)
{
  int p = mhash(df[x]);
  while(x <= dcnt)
  {
    t_update(rt[x],1,cnt,p,v);
    x += lowbit(x);
  }
}
void update(int x, int v)
{
  add(st[x],-1);//第一次出现点删掉原来加上新的
  df[st[x]] = v;
  add(st[x],1);
  add(ed[x],1);//最后一次出现点相反
  df[ed[x]] = v;
  add(ed[x],-1);
}
int tx[100],ty[100],len[2];
int query(int x, int y)
{
  if(x == y) return x;
  int m = (x+y)>>1, tmp = 0;
  rep(i,0,len[1]) tmp ^= sum[rc[ty[i]]];
  rep(i,0,len[0]) tmp ^= sum[rc[tx[i]]];
	/*if(tmp > 1 || tmp < 0)
		while(1) puts("error");*/
  if(tmp)
  {
    rep(i,0,len[1]) ty[i] = rc[ty[i]];
    rep(i,0,len[0]) tx[i] = rc[tx[i]];
    return query(m+1,y);
  }
  rep(i,0,len[1]) ty[i] = lc[ty[i]];
  rep(i,0,len[0]) tx[i] = lc[tx[i]];
  return query(x,m);
}

int main()
{
#ifdef SHY
  freopen("d:\\1.txt", "r", stdin);
#endif
	int t;
	scanf("%d", &t);
	while(t--)
	{
		int q;
		scanf("%d %d",&n, &q);
		e = 0;
		clc(head,-1);
		rep(i,1,n)
		{
			int u,v;
			scanf("%d %d", &u, &v);
			add_edge(u,v);
			add_edge(v,u);
		}
		int cc = 0;
		repe(i,1,n) scanf("%d", &a[i]), num[++cc] = a[i];
		rep(i,0,q)
		{
			scanf("%d %d %d", &in[i].k, &in[i].a, &in[i].b);
			if(!in[i].k) num[++cc] = in[i].b;
		}
		sort(num+1,num+1+cc);
		sot[cnt=1] = num[1];
		repe(i,2,cc) if(num[i] != num[i-1]) sot[++cnt] = num[i];
		init();
		rep(i,0,q)
		{
			if(in[i].k)
			{
				len[0]=len[1]=0;
				int lca = lca_query(in[i].a,in[i].b);
				int ta = st[in[i].a], tb = st[in[i].b],tlca = st[lca],tflca = st[fa[lca]];
				ty[len[1]++] = rt[ta+dcnt],ty[len[1]++] = rt[tb+dcnt];//静态初始值
				for(int j = ta; j > 0; j -= lowbit(j)) ty[len[1]++] = rt[j];
				for(int j = tb; j > 0; j -= lowbit(j)) ty[len[1]++] = rt[j];
				tx[len[0]++] = rt[tlca+dcnt],tx[len[0]++] = rt[tflca?tflca+dcnt:0];
				for(int j = tlca; j > 0; j -= lowbit(j)) tx[len[0]++] = rt[j];
				for(int j = tflca; j > 0; j -= lowbit(j)) tx[len[0]++] = rt[j];
				int tmp = 0;
				rep(j,0,len[1]) tmp ^= sum[ty[j]];
				rep(j,0,len[0]) tmp ^= sum[tx[j]];
				/*if(tmp > 1 || tmp < 0)
					while(1) puts("error"); */
				if(!tmp) puts("-1");
				else printf("%d\n", sot[query(1,cnt)]);
			}
			else
				update(in[i].a,in[i].b);
		}
	}
  return 0;
}

还有一种q*logn的标程,就是由于最多只有一个奇数,则可以把路径上的所有值都异或,则最后结果不为0时答案就是这个值,等于0时可能有奇数个0,则需要在读入的时候把数据都+1,输出-1;用上dfs序加上树状数组维护根到点的异或值序列即可;

【AC CODE】312ms

#pragma comment(linker, "/STACK:1024000000,1024000000")
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <cctype>
#include <cmath>
#include <set>
//#include <unordered_set>
#include <queue>
#include <stack>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
using namespace std;
typedef long long LL;
#define rep(i,a,n) for(int i = a; i < n; i++)
#define repe(i,a,n) for(int i = a; i <= n; i++)
#define per(i,n,a) for(int i = n; i >= a; i--)
#define clc(a,b) memset(a,b,sizeof(a))
const int INF = 0x3f3f3f3f, MAXN = 100000+10;
int head[MAXN],tol,nxt[MAXN<<1],to[MAXN<<1],a[MAXN],n;

inline void add_edge(int u, int v)
{
	nxt[tol] = head[u], to[tol] = v;
	head[u] = tol++;
}
int d[MAXN<<1],num[MAXN<<1],ft[MAXN],cnt, fa[MAXN];
int df[MAXN<<1],st[MAXN<<1],ed[MAXN<<1],all;
void dfs(int u ,int dep)
{
	d[++cnt] = dep,num[cnt] = u;
	ft[u] = cnt;
	df[++all] = a[u];st[u] = all;
	for(int i = head[u]; ~i; i = nxt[i])
	{
		int v = to[i];
		if(v == fa[u]) continue;
		fa[v] = u;
		dfs(v,dep+1);
		d[++cnt] = dep,num[cnt] = u;
	}
	df[++all] = a[u],ed[u] = all;
}
int mi[MAXN<<2],minum[MAXN<<2];
inline int id(int x, int y){return x+y|x!=y;}
void bulid(int x, int y)
{
	if(x == y)
	{
		mi[id(x,y)] = d[x];
		minum[id(x,y)] = num[x];
		return;
	}
	int m = (x+y)>>1;
	bulid(x,m);
	bulid(m+1,y);
	int u = id(x,y), l = id(x,m),r = id(m+1,y);
	if(mi[l] < mi[r]) mi[u] = mi[l], minum[u] = minum[l];
	else mi[u] = mi[r], minum[u] = minum[r];
}
int qid,qmi;
void query(int x, int y, int ql, int qr)
{
	if(ql <= x && y <= qr)
	{
		if(qmi > mi[id(x,y)])
			qmi = mi[id(x,y)], qid = minum[id(x,y)];
		return;
	}
	int m = (x+y)>>1;
	if(ql <= m) query(x,m,ql,qr);
	if(qr > m) query(m+1,y,ql,qr);
}
int lca_query(int x, int y)
{
	x = ft[x], y = ft[y];
	if(x > y) swap(x,y);
	qmi = INF;
	query(1,cnt,x,y);
	return qid;
}
int c[MAXN<<1];
inline int lowbit(int x){return x&-x;}
void add(int x, int v)
{
	while(x <= all)
	{
		c[x] ^= v;
		x += lowbit(x);
	}
}
int get_sum(int x)
{
	int ans = 0;
	while(x > 0)
	{
		ans ^= c[x];
		x -= lowbit(x);
	}
	return ans;
}
void init()
{
	cnt = all = 0;
	dfs(1,0);
	bulid(1,cnt);
	clc(c,0);
	repe(i,1,all) add(i,df[i]);
}

int main()
{
#ifdef SHY
	freopen("d:\\1.txt", "r", stdin);
#endif
	int t;
	scanf("%d", &t);
	while(t--)
	{
		tol = 0;
		clc(head,-1);
		int q;
		scanf("%d %d", &n, &q);
		rep(i,1,n)
		{
			int u,v;
			scanf("%d %d", &u, &v);
			add_edge(u,v);
			add_edge(v,u);
		}
		repe(i,1,n) scanf("%d", &a[i]),a[i]++;
		init();
		while(q--)
		{
			int op,x,y;
			scanf("%d %d %d", &op, &x, &y);
			if(op)
			{
				int lca = lca_query(x,y);
				int ans = get_sum(st[x])^get_sum(st[y])^get_sum(st[lca])^get_sum(st[fa[lca]]);
				if(ans) printf("%d\n", ans-1);
				else puts("-1");
			}
			else
			{
				y++;
				add(st[x],df[st[x]]);
				df[st[x]] = y;
				add(st[x],y);
				add(ed[x],df[ed[x]]);
				df[ed[x]] = y;
				add(ed[x],y);
			}
		}
	}
	return 0;
}

 

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

请输入正确的验证码